Одби­ја­њем апе­ла­ци­је На­ро­дне скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Српске о преи­спи­тивању одлу­ке ко­јом је 9. јануар, Дан Ре­пу­бли­ке, проглашен не­уставним, Ус­та­вни суд БиХ је изре­као пре­су­ду чи­та­вом је­дном на­ро­ду због на­ци­онал­не љу­ба­ви и ко­ле­кти­вне сви­јес­ти, ка­зао је у ин­тер­вјуу за “На­ро­дне” Пре­драг Ће­ра­нић, струч­њак за без­бје­дност. Он до­да­је да је тај да­тум ис­то­риј­ски и да ће се на­ре­дних го­ди­на ши­ром РС сла­ви­ти она­ко ка­ко и до­ли­ку­је да­ну ства­ра­ња Ре­пу­бли­ке, као што се у Ти­то­вој Ју­го­сла­ви­ји сла­вио 29. но­вем­бар.

– Ус­та­вни суд је по ис­тој ло­ги­ци мо­гао до­ни­је­ти пре­су­ду да Срби из РС мо­ра­ју на­ви­ја­ти за ре­пре­зен­та­ци­ју БиХ, а не за ре­пре­зен­та­ци­ју Срби­је. За­то је та пре­су­да не­одржива – тврди Ће­ра­нић.

НА­РО­ДНЕ: Зна­те ли ко, за­пра­во, управ­ља Ус­та­вним су­дом БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Ис­ти они цен­три мо­ћи ко­ји нас­то­је да по­ли­ти­чки де­вас­ти­ра­ју РС по­вла­ђу­ју­ћи Ба­ки­ру Изе­тбе­го­ви­ћу у жељи да иде сто­па­ма Али­је Изе­тбе­го­ви­ћа, одно­сно да ре­али­зу­је ра­тне ци­ље­ве СДА. Они, са дру­ге стра­не, нас­то­је ума­њи­ти цје­ло­ку­пне ка­па­ци­те­те ко­је Срби као на­род има­ју, не са­мо у Српској, већ на Бал­ка­ну уоп­ште. Ми смо за њих “ма­ли Ру­си” и сма­тра­ју да што су Срби сла­би­ји, то је сла­би­ји и рус­ки ути­цај на Бал­ка­ну. Тај однос се не ми­је­ња без об­зи­ра на то да ли су српске вла­де про­за­па­дно опре­ди­је­ље­не или су окре­ну­те Ис­то­ку. Ри­јеч је о ан­гло­са­ксон­ском сви­је­ту и њи­хо­вим ам­ба­са­да­ма у БиХ.

НА­РО­ДНЕ: Може ли се де­си­ти да на­кон 25. сеп­тем­бра, пред­сје­дник РС Ми­ло­рад До­дик бу­де ре­фе­рен­дум­ска жртва?

ЋЕ­РА­НИЋ: То се из Са­ра­је­ва и ди­је­ла опо­зи­ци­је, као што је то учи­нио Здрав­ко Крсма­но­вић, пот­пред­сје­дник НДП-а, ода­вно тражи и при­зи­ва. Ту одлу­ку ОХР не може до­ни­је­ти без са­гла­снос­ти Ру­си­је, а да је и до­не­се, она би би­ла одба­че­на од Ру­си­је и српског на­ро­да са обје стра­не Дри­не, и пред­став­ља­ла би са­мо до­ли­ва­ње “уља на ва­тру”. Срби­ма је до­зло­грди­ло не­пре­ки­дно ки­ње­ње и не­прав­да ко­ју као на­род трпе у БиХ. За­то ће од­зив на ре­фе­рен­дум би­ти ма­со­ван, а Ми­ло­рад До­дик ап­со­лу­тни по­бје­дник, а не ре­фе­рен­дум­ска жртва.

НА­РО­ДНЕ: За ви­ше од 90 неи­спо­што­ва­них одлу­ка Ус­та­вног су­да БиХ, ни­ко ни­је од­го­ва­рао. За­што се нас­то­ји кре­ну­ти од До­ди­ка?

ЋЕ­РА­НИЋ: За­то што је До­дик пос­тао сим­бол отпо­ра. Ре­пу­бли­ку Српску нас­то­је да по­ли­ти­чки де­мон­ти­ра­ју, али не мо­гу да је пре­га­зе, отпор је све жила­ви­ји. Зна­ју они, ка­ко Изе­тбе­го­вић, та­ко и ам­ба­са­до­ри са ко­ји­ма се кон­сул­ту­је, да би укла­ња­њем пред­сје­дни­ка До­ди­ка ве­ћи дио њи­хо­вог по­сла био обав­љен. Ус­та­вни суд је са­мо алат.

НА­РО­ДНЕ: Има ли Ба­кир Изе­тбе­го­вић по­вла­штен по­ложај код су­ди­ја Ус­та­вног су­да БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Изе­тбе­го­ви­ће­ве апе­ла­ци­је се бе­спо­го­вор­но усва­ја­ју, али ни­је ра­злог у бош­ња­чким су­ди­ја­ма, већ у по­дршци ко­ју Изе­тбе­го­вић има у по­зна­тим ам­ба­са­да­ма.

НА­РО­ДНЕ: За­што је ре­фе­рен­дум у РС трн у оку пред­ста­вни­ци­ма ме­ђу­на­ро­дне за­је­дни­це у БиХ, иако је он по свим де­фи­ни­ци­ја­ма, врху­нац де­мо­кра­ти­је?

ЋЕ­РА­НИЋ: За­то што је пра­во у БиХ мар­ги­на­ли­зо­ва­но. Ре­фе­рен­дум јес­те нај­ви­ши израз по­ли­ти­чке во­ље је­дног на­ро­да, али у то­ме и јес­те ствар, јер се по­ли­ти­чка во­ља српског на­ро­да у БиХ упор­но игно­ри­ше и Срби­ма се на­ту­ра ту­ђа во­ља.

НА­РО­ДНЕ: Због че­га се бош­ња­чка по­ли­ти­чка ели­та пла­ши ре­фе­рен­ду­ма у РС?

ЋЕ­РА­НИЋ: Бо­је се да би ре­фе­рен­дум у Српској мо­гао пос­та­ти по­ли­ти­чка пра­кса. Зна­чи, и ка­да се по­ве­де раз­го­вор о прис­ту­па­њу БиХ НА­ТО па­кту, у Српској сли­је­ди ре­фе­рен­дум­ско изјаш­ња­ва­ње. Они то не желе, већ се тру­де да БиХ пре­ко но­ћи пос­та­не дио Али­јан­се. Жури се и НА­ТО, јер им је ком­па­ктан Бал­кан не­оп­хо­дан за по­ход на Ру­си­ју и за “Тхирд” (“тре­ћи”), што је израз ко­ји за Тре­ћи свјет­ски рат ко­рис­ти аме­ри­чки ес­та­бли­шмент.

НА­РО­ДНЕ: Да ли је у је­дном тре­нут­ку мо­гу­ће ор­га­ни­зо­ва­ти ре­фе­рен­дум о из­два­ја­њу РС из БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Те­орет­ски јес­те, али је за то не­оп­хо­дно прет­хо­дно ство­ри­ти усло­ве и по­дршку. Кључ БиХ је у српско-бош­ња­чком одно­су. Спи­ра­ла на­си­ља ко­ја изме­ђу ова два на­ро­да тра­је сто­ти­ну го­ди­на, мо­ра је­дном би­ти за­ус­тав­ље­на. Српско-бош­ња­чки ди­ја­лог може до­вес­ти до рје­ше­ња.

НА­РО­ДНЕ: Шта оче­ку­је­те по­сли­је ре­фе­рен­ду­ма?

ЋЕ­РА­НИЋ: Бу­ку и би­јес у Фе­де­ра­ци­ји. У Ре­пу­бли­ци Српској ра­дост и опрез.

НА­РО­ДНЕ: У БиХ је ве­ли­ки број при­па­дни­ка ве­ха­биј­ског и се­ле­фиј­ског по­кре­та. Мо­гу ли они угро­зи­ти без­бје­дност на дан одржава­ња ре­фе­рен­ду­ма и ина­че?

ЋЕ­РА­НИЋ: Они су кон­стан­тна при­је­тња ми­ру у БиХ. У ви­ше­на­ци­онал­ним и ви­ше­кон­фе­си­онал­ним држава­ма ка­ква је БиХ, иде­оло­ги­ја ко­ја се за­лаже за државу за­сно­ва­ну на ше­ри­ја­ту је де­то­ни­ра­ју­ћи шта­пин.

НА­РО­ДНЕ: На кон­фе­рен­ци­ји у Бео­гра­ду, ре­кли сте да је мо­гу­ће да ве­ха­би­је и си­риј­ски ра­тни­ци бло­ки­ра­ју сао­бра­ћај­ни­це и ко­му­ни­ка­ци­је на не­ко­ли­ко та­ча­ка у РС?

ЋЕ­РА­НИЋ: То је њи­хов план из 2011. го­ди­не. И, не са­мо њи­хов. Ме­ђу­тим, 15. мар­та те го­ди­не, по­че­ли су ве­ли­ки не­ми­ри у Си­ри­ји што је био увод у гра­ђан­ски рат. Си­ри­ја је пос­та­ла ге­опо­ли­ти­чки при­ори­тет ве­ли­ких си­ла и ве­ха­би­ја­ма ни­су до­зво­ли­ли да за­па­ле Бал­кан, већ су их по­зва­ли да ра­ту­ју у Си­ри­ји. План из 2011. је по­во­дом ре­фе­рен­ду­ма акту­ели­зо­ван, “про­ве­ја­ва” по­ли­ти­чким под­зе­мљем. Че­ка на по­ли­ти­чку са­гла­сност.

НА­РО­ДНЕ: Да ли је МУП РС спре­ман уко­ли­ко до­ђе до не­ких не­ми­ра, ха­оса и сли­чних си­ту­аци­ја?

ЋЕ­РА­НИЋ: Ап­со­лу­тно. Од име­но­ва­ња Дра­га­на Лу­ка­ча за ми­нис­тра уну­траш­њих по­сло­ва у Вла­ди Српске, МУП се опре­ма, ка­дров­ски и ор­га­ни­за­ционо не­пре­ки­дно ја­ча.

Р.ШИ­ПО­ВАЦ

www.narodne.net/2016/09/23/ceranic-mozda-ce-us%C2%ADta%C2%ADvni-sud-na%C2%ADre%C2%ADdi%C2%ADti-da-ne-smi%C2%ADjemo-na%C2%ADvi%C2%ADja%C2%ADti-za-srbi%C2%ADju-nego-za-bih/

6 гласовa