Оба­вје­штај­но-без­бје­дно­сна аген­ци­ја БиХ при­слу­шку­је прве љу­де Ре­пу­бли­ке Српске, пред­сје­дни­ка Ми­ло­ра­да До­ди­ка и пре­ми­јер­ку Же­љку Цви­ја­но­вић, ком­пле­тан по­ли­ти­чки врх, уре­дни­ке и но­ви­на­ре, све ко­ји сто­је на ли­ни­ји од­бра­не српских ин­те­ре­са. Ме­ди­ји су по­се­бно ин­те­ре­сан­тни, па се пра­те уре­дни­ци Срне, ше­фо­ви РТРС-а, ваш уре­дник…

Ово је у ин­тер­вјуу за “На­ро­дне” ис­та­као по­ли­ти­чки ана­ли­ти­чар и струч­њак за без­бје­дност Џевад Га­ли­ја­ше­вић и до­да­је да се са­зна­ња до ко­јих до­ђу при­слу­шки­ва­њем, ко­рис­те се за кон­стру­кци­ју до­га­ђа­ја.

– Си­гу­ран сам да ОБА не­ле­гал­но, без при­бав­ље­них до­зво­ла, при­слу­шку­је зва­ни­чни­ке Срби­је, пред­сје­дни­ка Але­ксан­дра Ву­чи­ћа и ње­го­ве са­ра­дни­ке – каже Га­ли­ја­ше­вић.

НА­РО­ДНЕ: Ко је мо­гао одо­бри­ти на­лог за при­слу­шки­ва­ње зва­ни­чни­ка Срби­је?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Ми­слим да је ини­ци­ја­тор ове иде­је Екрем Пи­та, са­вје­тник ди­ре­кто­ра ОБА-е. На­ра­вно, све је овје­рио Осман Ме­хме­да­гић Осми­ца. Тај опе­ра­ти­вни про­дор и на­чин на ко­ји се изво­ди је по­тпу­но не­за­ко­нит. Све је мо­гао да спри­је­чи Триф­ко Бу­ха, за­мје­ник ди­ре­кто­ра ОБА-е, ка­дар из РС… Ми­слим да је ОБА пос­та­ла не­при­ја­тељ ми­ра у БиХ, не­при­ја­тељ српског на­ци­онал­ног ин­те­ре­са и не­при­ја­тељ РС. Љу­ди из РС за­по­сле­ни у ОБА-и не шва­та­ју гђе се на­ла­зе. Они су на стра­ни оних ко­ји ру­ше мир у Срби­ји, ко­ји при­ки­ри­ва­ју те­ро­рис­те, ко­ји при­слу­шку­ју зва­ни­чни­ке РС, ре­да­кци­је, но­ви­на­ре, ана­ли­ти­ча­ре, ин­те­ле­кту­ал­це.

НА­РО­ДНЕ: Може ли се де­си­ти да ова аген­ци­ја, ко­ја је го­ди­на­ма под до­ми­на­ци­јом му­сли­ман­ског кор­пу­са, не­ке ства­ри ра­ди “на сво­ју ру­ку”?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Ите­ка­ко! Прво, ње­на са­ра­дња са тур­ском оба­вје­штај­ном службом је ап­со­лу­тно не­ус­та­вна и про­тив­за­ко­ни­та. Има­мо и тај­ну и ја­вну аген­ду те са­ра­дње ко­ја је ди­ре­ктан удар на ус­та­вни по­ре­дак зе­мље. Раз­мје­на по­да­та­ка, на­чин ко­му­ни­ка­ци­је, одно­си, за­је­дни­чке оба­вје­штај­не опе­ра­ци­је и про­до­ри, да­кле, све је то не­што што је по­тпу­но не­за­ко­ни­то и про­ти­вус­та­вно. С дру­ге стра­не, ова аген­ци­ја изво­ди ве­ли­ке опе­ра­ци­је, по­пут опе­ра­ти­вног про­до­ра “Уш­ће”, ко­ји по­дра­зу­мје­ва 14 опе­ра­ти­вно-те­хни­чких мје­ра, при­слу­шки­ва­ње зва­ни­чни­ка Вла­де Срби­је, пра­ће­ње њи­хо­вог кре­та­ња, пра­ће­ње и над­зор мјес­та на ко­је до­ла­зе, њи­хо­вих ауто­мо­би­ла, по­ро­ди­ца, тај­на пре­тре­са­ња, оби­лас­ке ло­ка­ци­ја, итд. То је не­што што ни­је­дна на­ша аген­ци­ја не би смје­ла ра­ди­ти. Ис­то­вре­ме­но, те ин­фор­ма­ци­је се раз­мје­њу­ју са тур­ском и хрват­ском оба­вје­штај­ном службом, што је та­ко­ђе про­тив­за­ко­ни­то. По­да­ци до ко­јих се до­ла­зи не ша­љу се зва­ни­чни­ци­ма РС, а мо­ра се по за­ко­ну оба­вје­штај­них служби и аген­ци­ја сла­ти и пред­сје­дни­ку, и пре­ми­је­ру РС, и зва­ни­чни­ци­ма у Са­ра­је­ву. Ис­то­вре­ме­но, она при­кри­ва по­је­ди­не ин­фор­ма­ци­је. Ми смо у по­сље­дње дви­је го­ди­не има­ли два те­ро­рис­ти­чка на­па­да и ни­је­дан ни­је ра­сви­је­тљен. То је би­ла дужност ОБА-е да ја­вност упо­зна са на­чи­ном на ко­ји су те­ро­рис­ти­чке акци­је у Звор­ни­ку и Са­ра­је­ву при­пре­ма­не, о ор­га­ни­за­то­ри­ма те­ро­рис­ти­чких акци­ја, о на­чи­ну при­бав­ља­ња на­оружања и опре­ме за изво­ђе­ње тих опе­ра­ци­ја, о мрежи по­дршке ко­ји су из­врши­оци те­ро­рис­ти­чког чи­на има­ли. Тих по­да­та­ка је­днос­та­вно не­ма. Ни­је рас­вје­тље­ње ни на­чин на ко­ји је је­дан службе­ник ОБА-е ба­цио пи­ро­те­хни­чко сред­ство под во­зи­ло ге­не­ра­ла Ан­те Је­ле­ча, ко­ман­дан­та за­је­дни­чког шта­ба, у ту­не­лу Са­ла­ко­вац код Мос­та­ра.

НА­РО­ДНЕ: Ка­ква је у све­му то­ме уло­га ка­дро­ва из РС за­по­сле­них у аген­ци­ји?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Пол­трон­ска! Не­при­ја­тељ­ска пре­ма ми­ру. Ти љу­ди пу­шта­ју Осма­на Ме­хме­да­ги­ћа да ра­ди шта хо­ће, иду прин­ци­пом не­за­мје­ра­ња. Не можете до­зво­ли­ти тај ни­во са­ра­дње са Хрват­ском и Тур­ском, и ис­то­вре­ме­но опе­ра­ти­вне на­па­де на Ре­пу­бли­ку Срби­ју. То је сра­мо­тно. Ис­то­вре­ме­но ОБА пре­ко мно­гих не­за­ко­ни­тих, не­ле­гал­них, не­при­јав­ље­них пор­та­ла спи­ну­је мно­ге ин­фор­ма­ци­је ко­је цир­ку­ли­шу у ја­внос­ти. Има та­квих пор­та­ла и бло­го­ва у Ба­ња­лу­ци, Тре­би­њу, Би­је­љи­ни… Ту су и исла­мис­ти­чки ча­со­пи­си по­пут Са­фа, Мин­бе­ра, Нур-исла­ма…

НА­РО­ДНЕ: Да ли се, при­мје­ра ра­ди, ис­те оба­вје­штај­не ин­фор­ма­ци­је сер­ви­ра­ју Ба­ки­ру Изе­тбе­го­ви­ћу и Мла­де­ну Ива­ни­ћу?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: На­ра­вно да не. На­ра­вно да до Ива­ни­ћа до­ла­зе ин­фор­ма­ци­је кроз сто фил­те­ра. Ива­нић може до­би­ти ин­фор­ма­ци­је од свог чо­вје­ка Триф­ка Бу­хе, и то је то. Оно што Триф­ко Бу­ха зна, то може зна­ти Ива­нић. А Бу­ха не зна оно што зна Осми­ца. Ни Ива­нић не зна оно шта зна Изе­тбе­го­вић, иако су они у по­ли­ти­чкој љу­ба­ви. Осми­ца, ра­тни шеф обез­бје­ђе­ња Али­је Изе­тбе­го­ви­ћа, управ­ља свим опе­ра­ци­ја­ма ОБА-е и ње­њим опе­ра­ти­вно-те­хни­чким ди­је­лом. Кон­тро­ли­ше, над­зи­ре, ус­мје­ра­ва. Ко­ју смо опе­ра­ци­ју ви­ђе­ли иза Триф­ка Бу­хе? Ни­је­дну! За­што ОБА ни­је пра­ви­ла опе­ра­ци­ју ис­тражива­ња па­раџема­та и све­га оног што се та­мо де­ша­ва? За­што то ни­је по­кре­нуо Триф­ко Бу­ха? Да ис­тражи 22 па­раџема­та ко­ји не желе би­ти дио Ислам­ске за­је­дни­це БиХ и да ви­ди шта се та­мо де­ша­ва. За­што ОБА не би ис­тражила до­га­ђај око Аде­ма Ка­ра­му­је ко­ји је по­бје­гао и ни­је оти­шао на из­држава­ње ка­зне, а про­шле го­ди­не иза­звао пу­цња­ву у на­се­љу Ошве? За­што ОБА не ис­тражује на­сил­ни ек­стре­ми­зам у БиХ?

НА­РО­ДНЕ: Има ли слу­ча­је­ва да се ре­сур­си ОБА-е ко­рис­те за обра­чун са по­ли­ти­чким не­ис­то­миш­ље­ни­ци­ма?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: На­ра­вно. ОБА по­тпу­но кон­тро­ли­ше по­ли­ти­чки прос­тор, ути­че на кре­ира­ње по­ли­ти­чког ам­би­јен­та, во­ди про­па­ган­дни рат про­тив по­је­ди­них по­ли­ти­чких стра­на­ка. Она не испу­ња­ва сво­је ус­та­вне оба­ве­зе, не­го ру­ши ус­та­вни по­ре­дак зе­мље. Ру­ши на­че­ло де­мо­кра­ти­је. Не можете без одо­бре­ња, без при­је­дло­га тужилаш­тва, не можете кад ви хо­ће­те стал­но држати отво­ре­не ли­ни­је за сни­ма­ње по­је­ди­них љу­ди, по­је­ди­них по­ли­ти­ча­ра, не­за­ви­сних ин­те­ле­кту­ала­ца или би­ло ко­га.

НА­РО­ДНЕ: Има ли у БиХ при­слу­шки­ва­ња “на црно”? Ако има, гђе су ти цен­три, по чи­јем на­ло­гу ра­де?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Ово је све на црно. Не са­мо ОБА, ту је и СИ­ПА, па Фе­де­рал­ни МУП, при­слу­шку­ју љу­ди из Ал Џази­ре, па тур­ске Ана­до­ли­је, иран­ске те­ле­ви­зи­је Са­хар… У овој зе­мљи, сва­ко сва­ко­га пра­ти. Нажалост, сви за­је­дно ра­де на кон­цеп­ту уру­ша­ва­ња Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма, те нес­тан­ка Ре­пу­бли­ке Српске.

НА­РО­ДНЕ: Не­да­вно је не­ка­даш­њи оба­вје­шта­јац СДБ Ју­го­сла­ви­је Божидар Спа­сић ја­вно ре­као да је та служба има­ла са­зна­ња да је акту­ел­ни ди­ре­ктор ОБА-е по­ве­зан с тур­ском оба­вје­штај­ном службом?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Он се нај­ма­ње је­дном се­дми­чно сас­та­је са опе­ра­тив­ци­ма из Тур­ске! Са за­па­дним аген­ци­ја­ма тај ни­во са­ра­дње је је­дном мје­се­чно, са зе­мља­ма из ре­ги­она, при­је све­га Хрват­ском, та­ко­ђе је­дном мје­се­чно, а са Срби­јом ни­ка­да. Осми­ца има ди­рек­тну са­ра­дњу са тур­ским оба­вје­штај­ци­ма и та раз­мје­на ин­фор­ма­ци­ја је ве­ома озби­љна за без­бје­дност државе, јер ра­ди се на нај­ви­шем ни­воу, по­го­то­во због при­ва­тних ве­за Ба­ки­ра Изе­тбе­го­ви­ћа са Ер­до­га­ном, и она је и фор­мал­но и не­фор­мал­но на нај­ви­шем ни­воу.

НА­РО­ДНЕ: Има­ју ли службе­ни­ци ОБА-е за­слу­ге што по­ку­шај атен­та­та на Але­ксан­дра Ву­чи­ћа у По­то­ча­ри­ма ни­је до­био суд­ски епи­лог?

ГА­ЛИ­ЈА­ШЕ­ВИЋ: Њи­хо­ва дужност је би­ла са­мо да пре­гле­да­ју фо­то­гра­фи­је и ви­део ма­те­ри­ја­ле и ухва­те по­чи­ни­оце. Ни­ка­да то ни­су ура­ди­ли, чак спи­ну­ју са лажним ин­фор­ма­ци­ја­ма да је на­пад на Ву­чи­ћа сти­гао из оба­вје­штај­них кру­го­ва Срби­је.

www.narodne.net/2017/08/dzevad-galijasevic-sa%C2%ADra%C2%ADje%C2%ADvo-pri%C2%ADslu%C2%ADsku%C2%ADje-ba%C2%ADnja%C2%ADlu%C2%ADku-i-beo%C2%ADgrad/

41 глас