Ре­фе­рен­дум о ра­ду Тужилаш­тва и Су­да БиХ у Ре­пу­бли­ци Српској би­ће одржан упркос ре­ци­ди­ви­ма и по­ли­ти­чком на­си­љу БиХ и ме­ђу­на­ро­дне за­је­дни­це, по­ру­чио је пред­сје­дник РС Ми­ло­рад До­дик у ин­тер­вјуу за сјутрашње издање „На­ро­дних новина“.

Он каже да сви, ко­ји по­ку­ша­ва­ју оспо­ри­ти овај де­мо­крат­ски на­чин изјаш­ња­ва­ња гра­ђа­на у то­ме не­ће ус­пје­ти. Упра­во то полити­чко и пра­вно на­си­ље, те де­гра­да­ци­ју РС и ње­не ауто­но­ми­је пре­по­зна­ли су у Аус­три­ји, гдје је Српска, први пут, од једне мо­ћне пар­ла­мен­тар­не по­ли­ти­чке пар­ти­је до­би­ла по­дршку за ре­фе­рен­дум – ис­та­као је До­дик.

По­дршка аустријске Слободарске партије и Норберта Хофера зва­ни­чној по­ли­ти­ци у РС, истиче Додик, је нај­ја­сни­ји глас ко­ји смо до са­да чу­ли из Европ­ске уни­је вје­ро­ва­тно је то све до­при­ни­је­ло да не­ки бу­ду узне­ми­ре­ни.

„Ми смо де­фи­ни­ти­вно на­шли пар­тне­ра ко­ји ра­зу­ми­је да је по­ли­ти­чко и пра­вно на­си­ље ви­со­ких пред­ста­вни­ка до­при­ни­је­ло де­гра­да­ци­ји пра­ва Републике Српске и ње­не ауто­но­ми­је. Увје­рен сам да ће­мо, не са­мо у Аус­три­ји, не­го и у дру­гим зе­мља­ма од куд до­ла­зе ви­со­ки пред­ста­вни­ци, на­ћи на­чи­на да у пар­ла­мен­ти­ма по­кре­не­мо од­го­вор­ност за крше­ње ме­ђу­на­ро­дних  пра­ва. Првенствено ту ми­слим и на од­го­вор­ност некадашњег Високог представника Педија Ешдауна“, каже Додик.

Норберт Хофер, један од три предсједника аустријског парламента подржао је референдум у Српској, подсјећа Додик и каже да је ре­фе­рен­дум те­шко оспо­ри­ти, јер је то де­мо­крат­ски на­чин изјаш­ња­ва­ња.

Додик констатује да је ве­ома ја­сно да је БиХ пре­ви­ше на ин­фу­зи­ји ме­ђу­на­ро­дног фа­кто­ра и да она прои­зво­ди кон­тра процес, а да Република Српска жели ми­ран по­ли­ти­чки рас­плет.БиХ је на са­мртној пос­те­љи, каже Додик, и са­мо они ко­ји је во­ле та­кву ка­ква јес­те, вје­ру­ју да је ова ди­ја­гно­за по­гре­шна. На питање да ли ће се за три године кандидовати за српског члана Предсједништва БиХ, Додик каже:

„Још три го­ди­не сам на фун­кци­ји пред­сје­дни­ка Ре­пу­бли­ке Српске. Желим да се ни­је­дна одлу­ка на за­је­дни­чком ни­воу не може до­ни­је­ти без на­ше са­гла­снос­ти. За­то ћу се по­све­ти­ти свом по­слу, па ће­мо он­да ви­дје­ти шта ће­мо и ку­да ће­мо да­ље. Али, да зна­те, спре­ман сам на све за са­мос­тал­ну Републику Српску. Оти­ћи ћу у Са­ра­је­во, ако баш тре­ба, јер сам увје­рен да сам на пра­вом пу­ту, да ћу до­че­ка­ти ње­ну са­мос­тал­ност. Да не вје­ру­јем у то, не бих се ни за­ла­гао“.

Додик каже да Република Српска у Сарајеву има­ пред­ста­вни­ке одме­тну­тих по­ли­ти­чких пар­ти­ја, ко­је по­ку­ша­ва­ју да оја­ча­ју БиХ, ство­ре Српској про­бле­ме и ока­ра­кте­ри­шу је као не­га­ти­вну. То може да се ви­ди­ дје­ло­ва­њем њи­хо­вих по­ли­ти­чких пред­ста­вни­ка у Пар­ла­мен­ту БиХ. Та­мо су Срби ко­ји пред­став­ља­ју сво­је по­ли­ти­чке гру­пе, сво­је ли­чне ин­те­ре­се, сво­је по­ли­ти­чке пар­ти­је, али не и ин­сти­ту­ци­је РС, закључује Додик.

www.princip.me/dodik-spreman-sam-na-sve-da-bih-osamostalio-republiku-srpsku/24/09/2015/

1 глас