Бањалука – Преднацрт програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, који је утврдила Влада Српске, за наредну годину предвиђа неколико реформских области – управљање јавним финансијама, тржишта енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој и професионално окружење и смањење неформалне економије.

Наредне године реформа у неколико области

Основне реформске области чине и истраживање и иновације, спољна трговина и олакшавање инвестиција, образовање и вјештине, запошљавање и тржиште рада и

социјална укљученост, смањење сиромаштва и једнаке могућности, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Кључне реформске области у 2017. години представљају надоградњу већ започетих реформских процеса из 2015. и 2016. године, а с тим у вези акценат Владе Републике Српске и у наредној години биће на реформама у области јавних финансија, прије свега, смањењу пореског оптерећења рада и реформи здравственог сектора, унапређењу пословног окружења и ефикасности тржишта рада кроз његову бољу повезаности са реформама у образовању.

Акценат ће бити и на наставку инфраструктурних пројеката, првенствено, у областима енергетске и комуникационе инфраструктуре, затим секторском развоју који се заснива на реформи јавних предузећа и унапређењу пољопривредне производње, као и унапређењу финансијског сектора.

Осигурање одрживости јавне потрошње и јачање финансијске одговорности, дефинисано Програмом економских реформи, има за циљ додатне мјере за унапређење фискалне одговорности, смањења јавне потрошње, те промјене структуре буџетске потрошње у корист капиталне потрошње.

Ријеч је о мјери која представља основни стуб свих политика Владе Републике Српске у мандатном периоду 2014-2018. година и њена реализација у 2017. години биће усмјерена на завршетак примјене Закона о фискалној одговорности, реформе у јавном сектору уз успостављање регистра запослених у јавној управи, реформе у систему локалне самоуправе, повећање ефикасности јавних инвестиција, те усвајање стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске.

Преднацрт програма економских реформи израђен је на основу јасног програмског циља, након детаљне анализе стања по свим областима, програма рада Владе за период 2014-2018. година, те политика Владе Републике Српске дефинисаних Реформском агендом за период 2016-2018. година и Акционим планом Републике Српске.

Преднацрт, који би у складу са методологијом Европске комисије требао да замијени документ Економска политика Републике Српске, као и Преднацрт буџета Републике Српске за 2017. годину, објављени су на порталу Владе Српске, односно Министарства финансија.

Уз ова два документа, на сајту Министарства финансија доступан је и Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит Републике Српске.

Преднацрти ће бити предмет јавне расправе прије утврђивања коначне форме и упућивања на сједницу Народне скупштине Републике Српске.

Уз поменуте акте, на увиду јавности је и Нацрт закона о пореском систему, чији је основни циљ да дефинише мјесто и улогу регистра пореских и непореских давања.

www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Naredne-godine-reforma-u-nekoliko-oblasti/223963.html

1 глас