Запослени у Фијату добијају повећање плата од 2,2 одсто у августу, а још 4,5 одсто 2018. | Факти

РАДНИЦИ ПОКЗАЛИ ДА ИХ НЕ МОГУ СЛОМИТИ, АЛИ ОД ПОБЕДЕ НЕЋЕ БИТИ НИ СИТИЈИ НИ СРЕЋНИЈИ

НА ВИШЕНЕДЕЉНУ дра­му рад­ни­ка ком­па­ни­је „Фи­јат Крајслер ауто­мо­би­ли Ср­би­ја” ста­вље­на је тач­ка.

Скуп­шти­на Са­мо­стал­ног син­ди­ка­та за­по­сле­них при­хва­ти­ла је  у Кра­гу­јев­цу зва­нич­ну по­ну­ду ру­ко­вод­ства ком­па­ни­је да се за­ра­де по­ве­ћа­ју за де­вет од­сто.

Рад­ни­ци ове ком­па­ни­је за­у­ста­ви­ли су про­из­вод­њу 27. ју­на, а у фа­брич­ке по­го­не су се вра­ти­ли 19. ју­ла на­кон по­сре­до­ва­ња  премијер­ке Ане Бр­на­бић. Истог да­на су у згра­ди вла­де у Не­ма­њи­ној ули­ци у Бе­о­гра­ду по­че­ли трој­ни пре­го­во­ри.

По­сло­вод­ство и штрај­кач­ки од­бор „Фи­ја­та” још то­ком ви­кен­да су се на­чел­но до­го­во­ри­ли о по­ве­ћа­њу пла­та. При то­ме је пред­ви­ђе­но да се за­ра­де по­ве­ћа­ју за 2,2 од­сто у ав­гу­сту ове го­ди­не, а до­дат­но по­ве­ћа­ње од 4,5 од­сто усле­ди­ло би у 2018,  саопштено је из кабинета премијерке.

После изјашњавања радника и прихватања понуде, 25. јула треба да буде потписан споразум између пословодства и синдиката.

fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/zaposleni-u-fijatu-dobijaju-povecanje-plata-od-2-2-odsto-u-avgustu-a-jos-4-5-odsto-2018

0 гласовa